ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำพ้นจากราชการ
เพราะเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๒๖๐ ลว ๒๖ ก.พ.๒๕๖๒ เรื่อง ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำ
รายเดือนพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

รายละเอียดแนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๒๖๐ ลว ๒๖ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง
ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำรายเดือนพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒


คู่มือการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์

ข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ
หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๑๐๗๐ ลว ๒๐ ส.ค. ๖๒ เรื่อง ให้ข้าราชการพ้นจากราชการ
เพราะเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (ประเภทอำนวยการสูง) เพิ่มเติม

หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๔๖๓ ลว ๕ เม.ย.๒๕๖๒ เรื่อง ให้ข้าราชการพ้นจากราชการ
เพราะเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (ประเภทอำนวยการสูง) เพิ่มเติม

1. หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๒๗๘ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง ให้ข้าราชการ
พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ (ประเภทบริหารต้น และอำนวยการสูง)

    - รายละเอียดแนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๒๗๘ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

2. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากราชการ (เกษียณอายุราชการ) เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ (ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร
ระดับสูง ระดับต้น ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง และตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ
ระดับเชี่ยวชาญ)


3. ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลว ๒๐ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากราชการ เพราะเกษียณอายุราชการ จำนวน ๕๑๕ ราย
    - บัญชีรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

4. การยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จบำนาญ/เงินคืน กบข.

5. ข้อควรทราบสำหรับข้าราชการเกษียณอายุราชการ
1. ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลว. ๒๐ ก.พ. ๒๕๖๒ เรื่อง ให้ลูกจ้างประจำรายเดือนพ้นจากราชการ เพราะเกษียณอายุราชการ จำนวน ๖๑ ราย
    - บัญชีรายชื่อลูกจ้างประจำรายเดือนพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

2. การยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จรายเดือน/บำเหน็จปกติ/เงินคืน กสจ.

3. ข้อควรทราบสำหรับลูกจ้างประจำที่จะครบเกษียณอายุราชการ

กลุ่มทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ
กองการเจ้าหน้าที่
02-579-3699

X
Loading