ทะเบียนประวัติที่ข้าราชการบรรจุใหม่ทุกคนต้องจัดทำ มีดังนี้

๑. แบบกรอกข้อมูลประวัติบุคคลของข้าราชการใหม่ จำนวน ๑ ชุด
๒. แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษฯ จำนวน ๒ ชุด
๓. แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุผู้รับบำเหน็จตกทอด จำนวน ๒ ชุด
๔. แบบ รปภ.๑ (โหลดได้จากลิ้งด้านล่างนี้) จำนวน ๑ ชุด
๕. แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (แบบ ๗๑๒๗) จำนวน ๑ ชุด
๖. แบบแจ้งข้อมูลการกลับเข้ารับราชการใหม่ (แบบ กบข. จก ๐๐๑/๒๕๖๒) จำนวน ๑ ชุด
(** ข้อนี้เฉพาะข้าราชการที่ลาออกจากสังกัดเดิม (ข้าราชการพลเรือน) มาบรรจุใหม่)
๗. ในส่วนของการลงทะเบียนกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ให้ดาวน์โหลด
และลงทะเบียนเข้าใช้งานผ่าน My GPF Application สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งในระบบ iOS
และ Android หรือสแกน QR Code นี้

** สามารถสมัครแอพได้ หลังจากบรรจุราชการครบ ๑ เดือนแล้ว **

เมื่อเขียนครบถ้วนแล้ว ให้ส่งกลับมาที่ กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร (กลุ่มทะเบียนประวัติฯ) 2143/1
ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

** ส่งเอกสารภายใน ๑ สัปดาห์ นับจากวันรายงานตัวที่กรมฯ หรือสำนักงานเกษตรจังหวัด **

ทั้งนี้ เรามีเอกสารให้ท่านพิมพ์เขียนใหม่หากต้องการ และมีคู่มือแนะนำในการเขียนอยู่ที่ด้านล่างนี้

รายการเอกสารและตัวอย่างในการเขียน

ขั้นตอนปฏิบัติการจัดทำทะเบียนประวัติ **** ทุกคนต้องโหลดไปอ่าน !! ***
๑. แบบกรอกข้อมูลประวัติบุคคลของข้าราชการใหม่
๒. แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย
๓. แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด
๔. แบบ รปภ. ๑
๕. แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (แบบ ๗๑๒๗)
๖. แบบแจ้งข้อมูลการกลับเข้ารับราชการใหม่ (แบบ กบข. จก ๐๐๑/๒๕๖๒)

- ตัวอย่างในการเขียนหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด
- ตัวอย่างในการเขียนหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย
- ตัวอย่างในการเขียนแบบ รปภ. ๑

- คู่มือในการกรอกประวัติในระบบ ก.พ.7 อิเล็กทรอนิกส์

เพิ่มเติม :: เมื่อยื่นแบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (แบบ 7127) แล้ว หลังจากนั้น 15 วัน
ให้ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น "CGD iHealthCare" ทางโทรศัพท์มือถือ และลงทะเบียนก่อนใช้งาน
เพื่อตรวจสอบสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งในระบบ IOS และ
Android หรือสแกน QR Code

         

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Line@ : @biodata_doae
กลุ่มทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ
กองการเจ้าหน้าที่

X
Loading