ทะเบียนประวัติที่ข้าราชการบรรจุใหม่ทุกคนต้องจัดทำ มีดังนี้

๑. แบบกรอกข้อมูลประวัติบุคคลของข้าราชการใหม่ จำนวน ๑ แผ่น
๒. แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุผู้รับบำเหน็จตกทอด จำนวน ๒ แผ่น
๓. แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษฯ จำนวน ๒ แผ่น
๔. แบบ รปภ.๑ (โหลดได้จากลิ้งด้านล่างนี้) จำนวน ๑ ชุด
๕. แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (แบบ ๗๑๒๗) จำนวน ๑ ชุด
๖. แบบแจ้งข้อมูลการกลับเข้ารับราชการใหม่ (แบบ กบข. จก ๐๐๑/๒๕๖๒) จำนวน ๒ แผ่น
(**เฉพาะข้าราชการใหม่ที่ลาออกจากสังกัดเดิม (ข้าราชการพลเรือน))
๗. ในส่วนของการลงทะเบียนกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ให้ดาวน์โหลด
และลงทะเบียนเข้าใช้งานผ่าน My GPF Application สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งในระบบ iOS
และ Android หรือสแกน QR Code นี้

** สามารถสมัครแอพได้ หลังจากบรรจุราชการครบ ๑ เดือนแล้ว **

เมื่อเขียนครบถ้วนแล้ว ให้ส่งกลับมาที่ กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร (กลุ่มทะเบียนประวัติฯ)
ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

** ส่งเอกสารภายใน ๑ สัปดาห์ นับจากวันเรียกเข้ารับการบรรจุเป็นข้าราชการ **

ทั้งนี้ เรามีเอกสารให้ท่านพิมพ์เขียนใหม่หากต้องการ และมีคู่มือแนะนำในการเขียนอยู่ที่ด้านล่างนี้

รายการเอกสารและตัวอย่างในการเขียน

๑. ขั้นตอนปฏิบัติทั้งหมดเกี่ยวกับการจัดทำทะเบียนประวัติ ****ทุกคนต้องโหลดไปอ่าน***
๒. แบบกรอกข้อมูลประวัติบุคคลของข้าราชการใหม่
๓. แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด
๔. แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย
๕. แบบ รปภ. ๑
๖. แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (แบบ ๗๑๒๗)
๗. แบบแจ้งข้อมูลการกลับเข้ารับราชการใหม่ (แบบ กบข. จก ๐๐๑/๒๕๖๒)

- ตัวอย่างในการเขียนหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด
- ตัวอย่างในการเขียนหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย
- ตัวอย่างในการเขียนแบบ รปภ. ๑
- ตัวอย่างในการเขียน แบบ ก.พ. ๗

- คู่มือในการกรอกประวัติในระบบ ก.พ.7 อิเล็กทรอนิกส์

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Line@ : @200juawc
กลุ่มทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ
กองการเจ้าหน้าที่

X
Loading