ทะเบียนประวัติที่ข้าราชการบรรจุใหม่ทุกคนต้องจัดทำมีดังนี้

๑. แบบกรอกข้อมูลประวัติบุคคลของข้าราชการใหม่ จำนวน ๑ แผ่น
๒. แบบ ก.พ. ๗ จำนวน ๒ แผ่น
๓. แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุผู้รับบำเหน็จตกทอด จำนวน ๒ แผ่น
๔. แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษฯ จำนวน ๒ แผ่น
๕. แบบ รปภ. ๑ (โหลดได้จากลิ้งด้านล่างนี้) จำนวน ๑ ชุด

เมื่อเขียนครบถ้วนแล้ว ให้ส่งกลับมาที่ กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร (กลุ่มทะเบียนประวัติฯ) ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

** การส่งขึ้นอยู่กับว่าจะส่งด้วยตนเองหรือทางจังหวัด/เขตจะรวบรวมส่งนะครับ **

ทั้งนี้ เรามีเอกสารให้ท่านพิมพ์เขียนใหม่หากต้องการ และมีคู่มือแนะนำในการเขียนอยู่ที่ด้านล่างนี้

รายการเอกสารและตัวอย่างในการเขียน

๑. ขั้นตอนปฏิบัติทั้งหมดเกี่ยวกับการจัดทำทะเบียนประวัติ ****ทุกคนต้องโหลดไปอ่าน***
๒. แบบกรอกข้อมูลประวัติบุคคลของข้าราชการใหม่
๓. แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด
๔. แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย
๕. แบบ รปภ. ๑

- ตัวอย่างในการเขียนหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด
- ตัวอย่างในการเขียนหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย
- ตัวอย่างในการเขียนแบบ รปภ. ๑
- ตัวอย่างในการเขียน แบบ ก.พ. ๗

- คู่มือในการกรอกประวัติในระบบ ก.พ.7 อิเล็กทรอนิกส์

ติดต่อสอบถามที่ Line@: @200juawc
กลุ่มทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ
กองการเจ้าหน้าที่

X
Loading