การจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัด
เกณฑ์การให้คะแนนผลการปฏิบัติราชการ และสมรรถนะ
ปี 2557

การประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2557 
    หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1002/ว 312 ลว 10 มิ.ย. 57
       1. ผู้อำนวยการกอง/สำนัก/เขต
       1.1 แบบบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
       1.5 แนวทางการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน
       1.6 แบบรายงานสรุปผลการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
       1.7 แบบรายงานแผนปฏิบัติงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน
       2. เกษตรจังหวัด
       2.1 แบบบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
       2.2 ตัวชี้วัด และเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
       2.3 แบบรายงานประกอบตัวชี้วัด MRCF 
       2.4 เอกสารประกอบตัวชี้วัด ศบกต.
       2.5 แบบประเมินความเห็นผู้ว่าราชการจังหวัด
 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2557    
  หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/ว 77 ลว 24 ม.ค. 57

       1. ผู้อำนวยการกอง/สำนัก/เขต
       1.1 แบบบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
       1.2 ตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
       2. เกษตรจังหวัด
       2.1 แบบบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
       2.2 ตัวชี้วัด และเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
       2.3 แบบประเมินความเห็นผู้ว่าราชการจังหวัด
       2.4 เอกสารแนบ ตัวชี้วัดเกษตรจังหวัด รอบที่ 1/2557 ข้อ 2.1 งานตามระบบส่งเสริมการเกษตร 
       แนวทางการรายงานผลประกอบ เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณา 
     สรุปกรอบตัวชี้วัดผู้อำนวยการกอง/สำนัก/เขต และเกษตรจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2557
 
 
กฏ/ระเบียบ/องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง    
    สำเนาหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/
       ว20 ลว 3 ก.ย. 52
 
X
Loading