คำสั่งมอบอำนาจ กรมส่งเสริมการเกษตร ปี ๒๕๖๕

แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งกำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีและมอบอำนาจในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร(คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ ๑๐๖๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕)

มอบหมายงานให้รองอธิบดีปฏิบัติหน้าที่แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และการกำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีและมอบอำนาจในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ ๙๕๓-๙๕๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕)

แก้ไขการมอบหมายงานให้รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ ๓๘๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕) ยกเลิก

มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการหรือหัวหน้าส่วนราชการอื่นใดที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเทียบเท่าผู้อำนวยการสำนักหรือผู้อำนวยการกอง ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ ๓๔๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)


คำสั่งมอบอำนาจ กรมส่งเสริมการเกษตร ปี ๒๕๖๔

มอบหมายงานให้รองอธิบดีปฏิบัติหน้าที่แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และการกำหนดอำนาจหน้าที่ของ
รองอธิบดีและมอบอำนาจในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (คำสั่งกรมส่งเสริม
การเกษตร ที่ ๑๒๕๐-๑๒๕๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔)
ยกเลิก

แก้ไขการมอบหมายงานให้รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ ๕๐๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔) (ยกเลิก)

มอบหมายงานเพิ่มเติมให้รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
(คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ ๒๘๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)
(ยกเลิก)

แก้ไขการมอบหมายงานให้รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ ๙๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔) (ยกเลิก)


คำสั่งมอบอำนาจ กรมส่งเสริมการเกษตร ปี ๒๕๖๓

มอบหมายงานเพิ่มเติมให้รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
(คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ ๑๔๓๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓)
(ยกเลิก)

มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืช ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านแมลงเศรษฐกิจ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร และผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ ๓๗๕-๓๗๖-๓๗๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓)

มอบหมายงานให้รองอธิบดีปฏิบัติหน้าที่แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และการกำหนดอำนาจหน้าที่ของ
รองอธิบดีและมอบอำนาจในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (คำสั่งกรมส่งเสริม
การเกษตร ที่ ๑๙๙-๒๐๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)
(ยกเลิก)

มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการหรือหัวหน้าส่วนราชการอื่นใดที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเทียบเท่าผู้อำนวยการสำนักหรือผู้อำนวยการกอง ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
(คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ ๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓)
(ยกเลิก)


คำสั่งมอบอำนาจ กรมส่งเสริมการเกษตร ปี ๒๕๖๒

มอบอำนาจให้ ผอ.สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร/เยาวชนเกษตรอาเซียน/ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช/แมลงเศรษฐกิจ/วิศวกรรมเกษตร ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี (คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ ๙๘๔, ๙๘๕, ๙๘๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒)

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ณ วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง กำหนดการมอบอำนาจสำหรับการปฏิบัติราชการที่แตกต่างจากมาตรา ๒๓ (๑) แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติต่อไป (หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๗๐๕ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒)

แก้ไขการมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการหรือหัวหน้าส่วนราชการอื่นใดที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเทียบเท่าผู้อำนวยการสำนักหรือผู้อำนวยการกอง ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ ๘๕๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

แก้ไขการกำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีและมอบอำนาจในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ ๘๕๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการหรือหัวหน้าส่วนราชการอื่นใด ที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเทียบเท่าผู้อำนวยการสำนักหรือผู้อำนวยการกอง ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (คำสั่ง ๘๑๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒)

มอบหมายงานให้รองอธิบดีปฏิบัติหน้าที่แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และกำหนดอำนาจหน้าที่ให้รองอธิบดีและมอบอำนาจในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (คำสั่ง ๖๒๒-๖๒๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒)


คำสั่งมอบอำนาจ กรมส่งเสริมการเกษตร ปี ๒๕๖๑

มอบหมายงานเพิ่มเติมให้รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร(คำสั่ง 731/2561 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561)

มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการหรือหัวหน้าส่วนราชการอื่นใดที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเทียบเท่าผู้อำนวยการสำนัก หรือผู้อำนวยการกอง ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
(คำสั่ง 575/2561 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2561)

มอบอำนาจให้ ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืช, ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร, ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช, ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ, ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร และผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (คำสั่ง 362 - 363/2561 ลงวันที่ 4 เมษายน 2561)

มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการศูนย์ขยายพันธุ์พืชปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (คำสั่ง 292/2561 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561)

แก้ไขการกำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีและมอบอำนาจในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (คำสั่ง 148/2561 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561)


คำสั่งมอบอำนาจ กรมส่งเสริมการเกษตร ปี ๒๕๖๐

แก้ไขการมอบหมายงานให้รองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (คำสั่ง 1189/2560 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560)

มอบหมายงานให้รองอธิบดีปฏิบัติหน้าที่แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และกำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีและมอบอำนาจในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (คำสั่ง 1120-1121/2560 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560)

การปรับปรุงคำสั่งมอบอำนาจกรมส่งเสริมการเกษตร (คำสั่ง 566/49, 533/57, 966/57, 967/57, 907/58, 293/60 และ 294/60)

มอบอำนาจให้เกษตรจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ตามโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน (คำสั่งที่ 625/60 ลว 5 ก.ค. 60)

มอบหมายงานเพิ่มเติมให้รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรคนที่ 4 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (คำสั่งที่ 612/60 ลว 30 มิ.ย. 60)

มอบหมายงานให้รองอธิบดีปฏิบัติหน้าที่แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และการกำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีและมอบอำนาจในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (คำสั่งที่ 293, 294, 333, 340/60)


คำสั่งมอบอำนาจ กรมส่งเสริมการเกษตร ปี ๒๕๕๓

รวมคำสั่งมอบอำนาจกรมส่งเสริมการเกษตร (ส่วนกลาง) ปี พ.ศ. 2553

กลุ่มวินัยและนิติการ
02 940 6056

X
Loading