การปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ

การปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ การตรวจสอบคุณสมบัติการปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ

สรุปหลักเกณฑ์การปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ

กฎ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน พ.ศ. 2551

หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.1/ว 3 ลว 21 มี.ค. 55 เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1011/ว 13 ลว 11 ธ.ค. 51 เรื่อง การดำเนินการตามบทเฉพาะการ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.3/ว 14 ลว 11 ธ.ค. 51 เรื่อง การรับรองคุณวุฒิ

หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.1/ว 19 ลว 16 ธ.ค. 56 เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.1/ว 20 ลว 27 ธ.ค. 55 เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง


การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ
เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)

  ตรวจสอบคุณสมบัติการปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิเบื้องต้น

กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ๒
กองการเจ้าหน้าที่
02-5797519
หรือ 02-579-0121-7 ต่อ 267

X
Loading