การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ

การประเมินผลการปฏิบัติงาน
การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำปี ๒๕๖๔ (๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) 
หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๑๒๖๖ ลว ๑๙ ส.ค. ๖๔
เรื่อง การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำปี ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔) (สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร และเกษตรกรุงเทพมหานคร)

       - ตัวอย่าง ผลการประเมินเพื่อเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำปี ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔)
หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๑๒๖๖ ลว ๑๙ ส.ค. ๖๔
เรื่อง การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำปี ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔) (กอง/สำนัก)

หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๑๒๖๖ ลว ๑๙ ส.ค. ๖๔
เรื่อง การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำปี ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔) (ส่วนภูมิภาค)

       - ตัวอย่าง ผลการประเมินเพื่อเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ประจำปี ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔)
การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)
หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๒๘๒ ลว ๒๓ ก.พ. ๖๔
เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ (ส่วนกลาง)


หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๒๘๒ ลว ๒๓ ก.พ. ๖๔
เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ (ส่วนภูมิภาค)

แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน
หนังสือที่ กษ 1002/ว 197 เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554
คำอธิบายแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ
แบบประเมินผลพนักงานราชการทั่วไป แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป
แบบประเมินผลพนักงานราชการพิเศษ แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการพิเศษ
สรุปเนื้อหาแนวทางการประเมินผล ตัวอย่างแบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ
ประกาศ/หนังสือ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.)
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2561
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2558
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2558
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2556 (ยกเลิกโดยฉบับ 9)
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554
สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการให้สิทธิประโยชน์แก่พนักงานราชการตามมติคณะรัฐมนตรี
(นร 1008.5/74 ลงวันที่ 4 พ.ย. 2552)
(เฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้)
ประกาศ/หนังสืออื่น ๆ
การเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจำปีพนักงานราชการเป็นกรณีพิเศษ (นร 1008.5/45 ลงวันที่ 15 มี.ค. 53)
การสิ้นสุดสัญญาจ้างพนักงานราชการ (นร 1008.5/15 ลงวันที่ 22 ก.พ. 60)
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ พ.ศ. 2559
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของระบบพนักงานราชการ (นร 1008.5/26 ลงวันที่ 26 ส.ค. 2558)
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของระบบพนักงานราชการ (นร 1008.5/236 ลงวันที่ 28 ก.ย. 2555)
ระเบียบ/หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการขอรับ พ.ส.ร. หรือเงินรางวัลสำหรับการสู้รบ
การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปี 2562
(กค 0408.5/ว 89 ลงวันที่ 12 ก.ย. 61)
การขอรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) และเงินรางวัลสำหรับการสู้รบ ตามระเบียบ บ.ท.ช. ข้อ 10.5 วรรคแรก
(นร 0102/ว 589 ลงวันที่ 25 ม.ค. 61)

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
การปรับเงินเดือนตามวุฒิ
เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)

กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 2
กองการเจ้าหน้าที่
02-5797519
หรือ 02-579-0121-7 ต่อ 267

X
Loading