การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ

ปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๕)

         การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำหน่วยงานส่วนกลาง
         การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำหน่วยงานส่วนภูมิภาค

ปี ๒๕๖๔
ปี ๒๕๖๓
ปี ๒๕๖๒
ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑

๒. คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร
         คำสั่งกรมฯ ที่ ๑๗๖/๕๓ ลว ๕ มี.ค. ๕๓ กำหนดหลักเกณฑ์วันลาหรือมาทำงานสาย
         คำสั่งกรมฯ ที่ ๒๖๒/๕๔ ลว ๓๐ มี.ค. ๕๔ มอบอำนาจด้านบริหารงานบุคคล (ลูกจ้างประจำ) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
         คำสั่งกรมฯ ที่ ๒๐๔/๕๔ ลว ๙ มี.ค. ๕๔ มอบอำนาจด้านบริหารงานบุคคล (ลูกจ้างประจำ) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด (ยกเลิก)
         คำสั่งกรมฯ ที่ ๑๓๕๗/๔๖ ลว ๑๖ ธ.ค. ๔๖ มอบอำนาจด้านการบริหารงานบุคคลให้ผู้ว่าราชการจังหวัด แบบบูรณาการ (ยกเลิก)
๓. ระเบียบ/หลักเกณฑ์
         ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ ๒๕๓๗
         ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔
         ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง
            ถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๕๐
         หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๒๘/ว ๙๐ ลว ๒๔ ส.ค. ๕๓ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ
         ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
         หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๒๘/ว ๙๗ ลว ๒๐ ก.ย. ๕๓ การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
         หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๒๘/ว ๔๗ ลว ๒๙ พ.ย. ๕๘ การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้าง
         หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๐/ว ๓๓๗ ลว ๓๑ ส.ค. ๕๙ บัญชีกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ
            - กลุ่มงานบริการพื้นฐาน
            - กลุ่มงานสนับสนุน
            - กลุ่มงานช่าง
         หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๐/ว ๔๖ ลว ๒๖ ม.ค. ๖๑ บัญชีกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ระดับ ๔
         หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๒๐/ว ๒๗ ลว ๖ มี.ค. ๖๐ หลักเกณฑ์และวิธีการให้ลูกจ้างประจำได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูง
            - คำถาม - คำตอบ ว๒๗
         หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๐/ว ๓๗๐ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่
๔. ตัวอย่าง
๔.๑ ตัวอย่างคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ รอบที่ ๑ (๑ เมษายน)

            คำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
            คำสั่งให้ลูกจ้างประจำได้รับค่าตอบแทนพิเศษ

๔.๒ ตัวอย่างคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ รอบที่ ๒ (๑ ตุลาคม)

            คำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
            คำสั่งให้ลูกจ้างประจำได้รับค่าตอบแทนพิเศษ
             คำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ กรณีเกษียณอายุราชการ

๔.๓ ตัวอย่างบัญชีแนบท้าย

            ตัวอย่างบัญชีแนบท้ายคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้าง
            ตัวอย่างบัญชีแนบท้ายคำสั่งค่าตอบแทนพิเศษ
            ตัวอย่างบัญชีรายละเอียดการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ กรณีเกษียณอายุราชการ

๔.๔ ตัวอย่างคำสั่งเปลี่ยนสายงานลูกจ้างประจำ

            คำสั่งเปลี่ยนสายงานลูกจ้างประจำ

๔.๕ ตัวอย่างคำสั่งปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจำ

            คำสั่งปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจำ

๔.๖ ตัวอย่างคำสั่งแก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ (เฉพาะราย)

            คำสั่งแก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ (เฉพาะราย)

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ
การปรับเงินเดือนตามวุฒิ
เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)

กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ๒
กองการเจ้าหน้าที่
02-5793894, 02-5797519
หรือ 02-579-0121-7 ต่อ 266, 267

X
Loading