เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)

ระเบียบ/หนังสือเกี่ยวกับ พ.ส.ร. การออกคำสั่งให้ได้รับ พ.ส.ร.

๑. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบำเหน็จความชอบ ค่าทดแทน และการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือ
ช่วยเหลือราชการเนื่องในการป้องกันอธิปไตยและรักษาความสงบ
เรียบร้อยของประเทศ พ.ศ. 2521

๒. หนังสือกรมการปกครอง ที่ มท 0301.1/ว 15241 ลว 1 ก.ค. 59 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการออกคำสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ

๓. หนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0102/ว 589 ลว 25 ม.ค. 61 เรื่อง การขอรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) และเงินรางวัลสำหรับการสู้รบ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบำเหน็จความชอบ ค่าทดแทน และการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือช่วยเหลือราชการ เนื่องในการป้องกันอธิปไตยและรักษาความสงบเรียบร้อยของประเทศ พ.ศ. 2521 (ระเบียบ บ.ท.ช.) ข้อ 10.5 วรรคแรก

๔. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลว 27 ธ.ค. 47 เรื่อง กำหนดให้พื้นที่จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาสเป็นพื้นที่
ในย่านอันตราย

๕. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลว 28 มี.ค. 51 เรื่อง กำหนดให้พื้นที่อำเภอเทพา อำเภอจะนะ อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย ของจังหวัดสงขลา เป็นพื้นที่ในย่านอันตราย

๖. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0408.5/ว 89 ลว 12 ก.ย. 61 เรื่อง การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

๗. การออกคำสั่งเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษหรือคำสั่งให้ได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)

๘. หลักเกณฑ์และแนวทางเกี่ยวกับการให้ได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) (หนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นร ๐๑๐๒/ว ๗๗๑๒,๗๗๑๖,๗๗๐๖ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒


การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ
การปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ

 
สรุปบัญชีการออกคำสั่ง/ส่งหนังสือ

ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ (จังหวัดออกคำสั่ง)

ข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ (ส่วนกลาง)

พนักงานราชการ


วิธีคำนวณเงิน พ.ส.ร.

แบบฟอร์มคำสั่ง พ.ส.ร.

กรมส่งเสริมการเกษตร

กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 2
โทร. 02-5797519
หรือ 02-579-0121-7 ต่อ 267

X
Loading