สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร และข้าราชการพลเรือนสามัญในภาพรวม

หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๑๖๓๗ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒
เรื่อง รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นและความพีงพอใจของข้าราชการพลเรือนสามรัญที่มีต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

ผลการสำรวจความคิดเห็นและความพีงพอใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของข้าราชการพลเรือน

สรุปผลการสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร และข้าราชการพลเรือนสามัญในภาพรวม

กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง
กองการเจ้าหน้าที่
02-5799520

X
Loading