ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำพ้นจากราชการ
เพราะเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

คู่มือการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์

ข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ
๑. หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๓๑๕ ลว ๖ มี.ค. ๖๓ เรื่อง ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำรายเดือนพ้นจากราชการ เพราะเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๒. รายละเอียดแนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๓๑๕ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓

๓. ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ณ วันที่ ๒ มี.ค.๒๕๖๓ เรื่อง ให้ข้าราชการพ้นจากราชการ
เพราะเกษียณอายุราชการ (ตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้น - ประเภทวิชาการระดับชำนาญงาน)


๔. บัญชีแนบท้ายข้าราชการเกษียณปี ๒๕๖๓ จำนวน ๔๗๒ ราย

๕. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากราชการ (เกษียณอายุราชการ) เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ (ตำแหน่งประเภทบริหาร
ระดับสูง ระดับต้น - ประเภทอำนวยการระดับสูง)

     ๕.๑ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม)
     ๕.๒ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ยกเลิกเกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๖๓ (ยกเลิกเฉพาะราย)
     ๕.๓ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ยกเลิกเกษียณอายุราชการ ปี ๒๕๖๓ (ยกเลิกเฉพาะราย)

๖. การยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จบำนาญ/เงินคืน กบข.

๗. ข้อควรทราบสำหรับข้าราชการเกษียณอายุราชการ
๑. ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลว. ๒ มี.ค. ๒๕๖๓ เรื่อง ให้ลูกจ้างประจำรายเดือนพ้นจากราชการ เพราะเกษียณอายุราชการ

๒. บัญชีรายชื่อลูกจ้างประจำรายเดือนพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๕๗ ราย

๓. การยื่นเรื่องขอรับบำเหน็จรายเดือน/บำเหน็จปกติ/เงินคืน กสจ.

๔. ข้อควรทราบสำหรับลูกจ้างประจำที่จะครบเกษียณอายุราชการ

กลุ่มทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ
กองการเจ้าหน้าที่
02-579-3699

X
Loading