ขอให้ตรวจสอบข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัดที่จะครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๑๕๘๗ ลว ๑๗ พ.ย. ๒๕๖๓ เรื่อง ให้ตรวจสอบข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัดที่จะครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. บัญชีรายชื่อข้าราชการเกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๖๔

๒. บัญชีรายชื่อลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๔

๓. (แบบฟอร์มที่ ๑ - ๒) แบบแก้ไขข้อมูลผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๔ | ข้าราชการ | ลูกจ้างประจำ |

๔. (แบบฟอร์มที่ ๓ - ๔) แบบฟอร์มเพิ่มจำนวนผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๔ (ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔) | ข้าราชการ | ลูกจ้างประจำ |

๕. (แบบฟอร์มที่ ๕ - ๖) ข้าราชการ และลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๖๔ (ออก ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔) | ข้าราชการ | ลูกจ้างประจำ |

๖. (แบบฟอร์มที่ ๗ - ๘) ข้อมูลในการจัดทำหนังสือทำเนียบผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
| ข้าราชการ | ลูกจ้างประจำ |
       ๖.๑ รายละเอียดการส่งรูปภาพชุดลำลอง (ข้าราชการและลูกจ้างประจำ)
       ๖.๒ การแต่งกายสำหรับถ่ายรูปสี ขนาด ๒ นิ้ว (ลูกจ้างประจำ)
       ๖.๓ อินทรธนู และ เครื่องหมายตำแหน่งบนอินทรธนูของลูกจ้างประจำ

กลุ่มทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ
กองการเจ้าหน้าที่
02-579-3699

X
Loading