• รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
  • แบบประเมินบุคคลและประเมินผลงานเพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งลูกจ้างประำจำไปดำรงตำแหน่งใหม่
  • การเบิกจ่ายค่าโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการที่ลาออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (เกษียณอายุก่อนกำหนด) ปี 2554
  • รายงานตัวผู้สอบบรรจุได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
  • รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นประเภทวิชาการ ชำนาญการ (พร้อมแนวทางการเขียนผลการดำเนินงาน)
  • การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบได้ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและการบัญชีปฏิบัติงานของกรมส่งเสริมการเกษตร
  • การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด
  • ขอสงวนตำแหน่งเพื่อนำมายุบเลิกปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น
  • การเลื่อนเงินเดือน
  • ผลคัดเลือกคำขอย้ายข้าราชการไปตำแหน่งว่างใน ระบบสารสนเทศฯ
X
Loading