• เพิ่มเติมอัตราว่างใหม่ในคำร้องขอย้ายข้อ 16 เมื่อวันที่ 13 - 14 ก.ค.53
  • การย้ายข้าราชการ
  • ผลการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนระดับ
  • คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 136/2553 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ
  • รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่่ง สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (กรณีจังหวัดชายแดนใต้)
  • รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
  • ผลการประเมินบุคคลประเภทวิชาการส่วนกลาง
  • การคัดเลือกบุคคลให้รับการประเมินผลงาน
  • ขอให้ส่งแบบข้อมูลบุคคลและแบบแสดงผลงานเพื่อประกอบการพิจารณา คัดเลือกข้าราชการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเกษตรอำเภอ
  • การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
X
Loading