• รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง สำหรับตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (กรณีจังหวัดชายแดนใต้)
  • การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป (เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส)
  • 6
  • 6
  • 5
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • รายงานตัวผู้สอบบรรจุได้ในตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ วันที่ 7 -8 ธ.ค. 53
X
Loading