แบบบรรยายลักษณะงานตำแหน่ง Zoning

กองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ
นักวิชาการเกษตร - ระดับปฏิบัติการ
- ระดับชำนาญการ
- ระดับชำนาญการพิเศษ

ศูนย์สารสนเทศ
นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย - ระดับปฏิบัติการ
- ระดับชำนาญการ
- ระดับชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร - ระดับปฏิบัติการ
- ระดับชำนาญการ

สำนักงานเกษตรจังหวัด
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร - ระดับปฏิบัติการ
- ระดับชำนาญการ

สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต
นักวิชาการเกษตร - ระดับปฏิบัติการ
- ระดับชำนาญการ
- ระดับชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย - ระดับปฏิบัติการ
- ระดับชำนาญการ

กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง
กองการเจ้าหน้าที่ (02-5799520)

X
Loading