ระบบพนักงานราชการ

การอนุมัติกรอบอัตรากำลังและการต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ด่วนที่สุด หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตรที่ กษ 1002/ว 1123 ลว 30 ก.ย. 59 เรื่อง การอนุมัติกรอบอัตรากำลังและการต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สัญญาจ้างพนักงานราชการ
การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
เครื่องมือในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ สัญญาจ้างพนักงานราชการ
ที่ นร 1008.5/236 ลว 28 ก.ย. 55 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของ
ระบบพนักงานราชการ
สัญญาจ้างพนักงานราชการ
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งเพื่อช่วยในการจัดทำประกาศรับสมัคร (หนังสือสำนักงาน ก.พ.
ที่ นร 1008/ว 10 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551)
เอกสารประกอบการบรรยาย
การพิจารณาคุณวุฒิของผู้สมัครสอบ(หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.3/ว 41
ลงวันที่ 30 กันยายน 2553
การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร
(นายคมกฤช อุทะโก)
คู่มือการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ฉบับใหม่ ตัวอย่างร่างประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ และการแก้ไขคำสั่ง

ประกาศ/หนังสือ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.)
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2561
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2558
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2558
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ. 2556 (ยกเลิกโดยฉบับ 9)
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554
สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการให้สิทธิประโยชน์แก่พนักงานราชการตามมติคณะรัฐมนตรี
(นร 1008.5/74 ลงวันที่ 4 พ.ย. 2552)
(เฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้)
ประกาศ/หนังสืออื่น ๆ
การบังคับใช้พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ (หนังสือสำนักงานประกันสังคม ด่วนที่สุด ที่ รง 0625/ว 5344 ลว 16 ต.ค. 61)
การสิ้นสุดสัญญาจ้างพนักงานราชการ (นร 1008.5/15 ลงวันที่ 22 ก.พ. 60)
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ พ.ศ. 2559
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของระบบพนักงานราชการ (นร 1008.5/26 ลงวันที่ 26 ส.ค. 2558)
การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2554
หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552
แนวทางการขอใช้บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการที่ยังไม่หมดอายุ
หนังสือที่ กษ 1002/ว 337 ลว 16 มี.ค. 54 เรื่อง การขอใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการที่ยังไม่หมดอายุ
มอบอำนาจการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
หนังสือที่ กษ 1002/ว 321 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2551 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับพนักงานราชการ
แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
หนังสือด่วนที่สุดที่ กษ 1002/ว 302 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2550 เรื่อง มอบอำนาจ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
คำสั่งกรมฯ ที่ 232/2550 ลงวันที่ 16 มีนาคม 25550 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับพนักงานราชการ
แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
คำสั่งกรมฯ ที่ 233/2550 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2550 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
มอบอำนาจต่อให้เกษตรจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 991/2548 เรื่องมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
มอบอำนาจต่อให้เกษตรจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสอบและการจ่ายเงินรางวัลเกี่ยวกับการสอบของพนักงานราชการ
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ว 38 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2550 เรื่อง การจ่ายเงินรางวัลการสอบพนักงานราชการ
หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0409.3/ว 62 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2549 เรื่อง การหักค่าทำเนียมการสอบแข่งขันบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอบ พ.ศ.2549
หนังสือกระทรวง ที่ กค 040936/ว 40 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2549 เรื่อง การปรับปรุงบัญชีแนบท้ายระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจ่ายเงิินค่าตอบแทนการสอบ พ.ศ. 2549
การจัดสรรตำแหน่งและการสรรหาพนักงานราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
หนังสือกรมฯ ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/ว 949 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2551
จัดสรรอัตราตำแหน่ง ปี 2552
จัดสรรงบประมาณจ้าง ปี 2552
ตรวจสอบเลขที่ตำแหน่ง พรก. ปี 2552
เครื่องแบบของพนักงานราชการกรมส่งเสริมการเกษตร
เครื่องแบบปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ พ.ศ. 2555
เครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552
X
Loading