ระบบพนักงานราชการ

การอนุมัติกรอบอัตรากำลังและการต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ด่วนที่สุด หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตรที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๑๑๒๓ ลว ๓๐ ก.ย.๕๙ เรื่อง การอนุมัติกรอบอัตรากำลังและการต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สัญญาจ้างพนักงานราชการ
การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
เครื่องมือในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ สัญญาจ้างพนักงานราชการ
ที่ นร ๑๐๐๘.๕/๒๓๖ ลว ๒๘ ก.ย. ๕๕ ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของ
ระบบพนักงานราชการ
สัญญาจ้างพนักงานราชการ
คู่มือการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ฉบับใหม่ เอกสารประกอบการบรรยาย
  การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร
(นายคมกฤช อุทะโก)
ตัวอย่างร่างประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ

ประกาศ/หนังสือ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.)
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๕
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๘ (ยกเลิกโดยฉบับที่ ๑๐)
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๖ (ยกเลิกโดยฉบับที่ ๙)
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔
สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๖
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการให้สิทธิประโยชน์แก่พนักงานราชการตามมติคณะรัฐมนตรี
(นร ๑๐๐๘.๕/๗๔ ลงวันที่ ๔ พ.ย. ๒๕๕๒)
(เฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้)
ประกาศ/หนังสืออื่น ๆ
การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ (หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๑๔๐๙ ลว ๒๖ ต.ค. ๖๕)
การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔
การบังคับใช้พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ (หนังสือสำนักงานประกันสังคม ด่วนที่สุด ที่ รง ๐๖๒๕/ว ๕๓๔๔ ลว ๑๖ ต.ค. ๖๑)
การสิ้นสุดสัญญาจ้างพนักงานราชการ (นร ๑๐๐๘.๕/๑๕ ลงวันที่ ๒๒ ก.พ. ๖๐)
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง แนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๙
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของระบบพนักงานราชการ (นร ๑๐๐๘.๕/๒๖ ลงวันที่ ๒๖ ส.ค. ๒๕๕๘)
หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒
หลักเกณฑ์สำหรับการให้พนักงานราชการปฏิบัติงานภายในที่พัก ในกรณีการป้องกัน ควบคุม แก้ไขปัญหา และบรรเทาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (นร ๑๐๐๘.๕/๘๙ ลงวันที่ ๑๗ มี.ค.๖๓)
มอบอำนาจการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
หนังสือที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๓๒๑ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๑ เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับพนักงานราชการ
แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
คำสั่งกรมฯ ที่ ๘๘๖/๕๗ ลว ๑๗ พ.ย. ๕๗ เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการเกี่ยวกับพนักงานราชการ ในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรและการจัดทำสัญญาจ้าง
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสอบและการจ่ายเงินรางวัลเกี่ยวกับการสอบของพนักงานราชการ
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๖/ว ๓๘ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๐ เรื่อง การจ่ายเงินรางวัลการสอบพนักงานราชการ
หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๖๒ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๙ เรื่อง การหักค่าทำเนียมการสอบแข่งขันบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอบ พ.ศ.๒๕๔๙
หนังสือกระทรวง ที่ กค ๐๔๐๙๓๖/ว ๔๐ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๔๙ เรื่อง การปรับปรุงบัญชีแนบท้ายระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจ่ายเงิินค่าตอบแทนการสอบ พ.ศ. ๒๕๔๙
เครื่องแบบของพนักงานราชการกรมส่งเสริมการเกษตร
เครื่องแบบปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ
เครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ
X
Loading