การจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัด
เกณฑ์การให้คะแนนผลการปฏิบัติราชการ และสมรรถนะ
ปี 2559

การประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2559
  ด่วนที่สุด หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1002/ว 763 ลว 17 มิ.ย.59 เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2559

       1. ผู้อำนวยการกอง/สำนัก/เขต
       1.1 แบบบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
       1.2 ตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
       1.3 แบบรายงานแผนปฏิบัติงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน
       1.4 แบบรายงานสรุปผลการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
       2. เกษตรจังหวัด
       2.1 แบบบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
       2.2 ตัวชี้วัด และเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
       2.3 แบบประเมินและให้ความเห็นของผู้ว่าฯ
       2.4 แบบรายงาน ศพก. ประกอบตัวชี้วัดข้อ 2.1.1 และ 2.1.2
       2.5 แบบรายงาน ศบกต. ประกอบตัวชี้วัดข้อ 2.8
 
 
กฏ/ระเบียบ/องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง    
    สำเนาหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/
       ว20 ลว 3 ก.ย. 52
 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2559    
  ด่วนที่สุด หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1002/ว 62 ลว 14 ม.ค.59 เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2559

       1. ผู้อำนวยการกอง/สำนัก/เขต
       1.1 แบบบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
       1.2 ตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

       2. เกษตรจังหวัด
       2.1 แบบบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
       2.2 ตัวชี้วัด และเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
       2.3 แบบประเมินและให้ความเห็นในการปฏิบัติราชการของเกษตรจังหวัด

 
 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2558
การประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2557

กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง
02-579-9520

X
Loading