การจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัด
เกณฑ์การให้คะแนนผลการปฏิบัติราชการ และสมรรถนะ
ปี 2558

การประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2558

  ด่วนที่สุด หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1002/ว 744 ลว. 17 มิ.ย.58 เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2558

       1. ผู้อำนวยการกอง/สำนัก/เขต
       1.1 แบบบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
       1.2 ตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
       1.3 แบบสรุปรายงานยุทธศาสตร์
       1.4 แนวทางการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน
       1.5 แบบรายงานสรุปผลการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
       1.6 แบบรายงานแผนปฏิบัติงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน

       2. เกษตรจังหวัด
       2.1 แบบบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
       2.2 ตัวชี้วัด และเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
       2.3 แบบสำรวจสถานภาพ Zoning
       2.4 แบบประเมินความเห็นผู้ว่าราชการจังหวัด

 

กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง
02-579-9520

 
กฏ/ระเบียบ/องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง    
    สำเนาหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/
       ว20 ลว 3 ก.ย. 52
 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2558

  ด่วนที่สุด หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1002/ว 157 ลว 6 ก.พ. 58
เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2558

       1. ผู้อำนวยการกอง/สำนัก/เขต
       1.1 แบบบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
       1.2 ตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
       1.3 แบบฟอร์มประกอบตัวชี้วัดข้อ 5.6 (แบบฟอร์ม 1)
       1.4 แบบฟอร์มประกอบตัวชี้วัดข้อ 5.6 (แบบฟอร์ม 2)

       2. เกษตรจังหวัด
       2.1 แบบบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
       2.2 ตัวชี้วัด และเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
       2.3 แบบประเมินความเห็นผู้ว่าราชการจังหวัด

 
 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2557

กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง
02-579-9520

X
Loading