การแต่งตั้งลูกจ้างประจำ

คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร (มอบอำนาจ)

คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ ๙๘๗/๕๓ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
หนังสือแจ้งสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ - ๖
หนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด
หนังสือแจ้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
    เอกสารแนบท้าย ๑ หลักเกณฑ์ฯ
    เอกสารแนบท้าย ๒ ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ
    เอกสารแนบท้าย ๓ แบบประเมินฯ
        - กรณีการปรับระดับชั้นงาน
        - กรณีการเปลี่ยนสายงาน
    เอกสารแนบท้าย ๔ วิธีคิดจำนวนคำในการทดสอบพิมพ์ดีดหรือพิมพ์คอมพิวเตอร์
        สำหรับตำแหน่งพนักงานพิมพ์ อยู่ในเอกสารแนบท้าย ๑ หน้า ๒
    เอกสารแนบท้าย ๕ รายชื่อสำนักงานเกษตรจังหวัด

แบบประเมินบุคคลและประเมินผลงาน

กรณีการปรับระดับชั้นงาน
กรณีเปลี่ยนสายงาน

 
 
 
 
 
 
ระเบียบ/หนังสือเกี่ยวกับการแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่

การจัดระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำ (หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๑๔ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓)
    รายชื่อตำแหน่งลูกจ้างประจำจำแนกตามกลุ่มงาน
    หน้าที่โดยย่อของตำแหน่งลูกจ้างประจำ
    ตารางเทียบตำแหน่งลูกจ้างประจำตามระบบใหม่กับระบบเดิม
การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ (หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๒๑ ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๓)
การแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ (หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๒๘/ว ๘๓ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๓)
ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ (หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๒๘/ว ๒๒
ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔)

การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้าง (หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๒๘/ว ๔๗ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘)
บัญชีกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๐/ว ๓๓๗ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙)
     กลุ่มงานบริการพื้นฐาน
     กลุ่มงานสนับสนุน
     กลุ่มงานช่าง
บัญชีกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของพนักงานพิมพ์ ระดับ ๔ (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๐/ว ๔๖ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑)
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ลูกจ้างประจำได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูง (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๐/ว ๒๗ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐)
     คำถาม - คำตอบ ว๒๗


ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗

กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 2
กองการเจ้าหน้าที่
02-5797519 หรือ 02-579-0121-7 ต่อ 267

X
Loading