การแต่งตั้งลูกจ้างประจำ

๑. คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร (มอบอำนาจ)

คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ ๙๘๗/๕๓ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
หนังสือแจ้งสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๑ - ๖
หนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด
หนังสือแจ้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
    เอกสารแนบท้าย ๑ หลักเกณฑ์ฯ
    เอกสารแนบท้าย ๒ ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ
    เอกสารแนบท้าย ๓ แบบประเมินฯ
        - กรณีการปรับระดับชั้นงาน
        - กรณีการเปลี่ยนสายงาน
    เอกสารแนบท้าย ๔ วิธีคิดจำนวนคำในการทดสอบพิมพ์ดีดหรือพิมพ์คอมพิวเตอร์
        สำหรับตำแหน่งพนักงานพิมพ์ อยู่ในเอกสารแนบท้าย ๑ หน้า ๒
    เอกสารแนบท้าย ๕ รายชื่อสำนักงานเกษตรจังหวัด

แบบประเมินบุคคลและประเมินผลงาน

กรณีการปรับระดับชั้นงาน
กรณีเปลี่ยนสายงาน

 
 
 
 
 
 
๒. ระเบียบ/หลักเกณฑ์

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗
หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๑๔ ลว ๓๑ มี.ค. ๕๓ การจัดระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำ
    รายชื่อตำแหน่งลูกจ้างประจำจำแนกตามกลุ่มงาน
    หน้าที่โดยย่อของตำแหน่งลูกจ้างประจำ
    ตารางเทียบตำแหน่งลูกจ้างประจำตามระบบใหม่กับระบบเดิม
หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว ๒๑ ลว ๑๖ มิ.ย. ๕๓ การบริหารอัตรากำลังลูกจ้างประจำ
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๒๘/ว ๘๓ ลว ๑๗ ส.ค. ๕๓ การแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่ (ยกเลิก)
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๒๘/ว ๒๒ ลว ๒๕ มี.ค. ๕๔ ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งลูกจ้างประจำ
ไปดำรงตำแหน่งใหม่
(ยกเลิก)
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๒๘/ว ๔๗ ลว ๒๙ พ.ย. ๕๘ การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้าง
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๐/ว ๓๓๗ ลว ๓๑ ส.ค. ๕๙ บัญชีกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ
     กลุ่มงานบริการพื้นฐาน
     กลุ่มงานสนับสนุน
     กลุ่มงานช่าง
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๐/ว ๔๖ ลว ๒๖ ม.ค. ๖๑ บัญชีกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของพนักงานพิมพ์ ระดับ ๔
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๐/ว ๒๗ ลว ๖ ม.ค. ๖๐ หลักเกณฑ์และวิธีการให้ลูกจ้างประจำได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูง
     คำถาม - คำตอบ ว๒๗
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๐/ว ๓๗๐ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่

๓. ตัวอย่าง

ตัวอย่างคำสั่งปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจำ
ตัวอย่างบัญชีแนบท้ายคำสั่งปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจำ
ตัวอย่างคำสั่งเปลี่ยนสายงานลูกจ้างประจำ
ตัวอย่างบัญชีแนบท้ายคำสั่งเปลี่ยนสายงานลูกจ้างประจำ


กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ๒
กองการเจ้าหน้าที่
02-5793894, 02-5797519
หรือ 02-579-0121-7 ต่อ 266, 267

X
Loading