การแต่งตั้งลูกจ้างประจำ

หนังสือสำนักงาน ก.พ.

ว 14/53   การจัดระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ลว 31 มี.ค. 53
    รายละเอียดตำแหน่งและหน้าที่ลูกจ้างประจำ กรมส่งเสริมการเกษตร
     - กลุ่มงานบริการพื้นฐาน
     - กลุ่มงานสนับสนุน
     - กลุ่มงานช่าง
ระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำ
 

คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร

คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรที่ 987/53  เรื่อง มอบอำนาจฯ

    สำเนาหนังสือแจ้งสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1-6
    สำเนาหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด
    สำเนาหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
    เอกสารแนบท้าย 1 หลักเกณฑ์ฯ
    เอกสารแนบท้าย 2 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ
    เอกสารแนบท้าย 3 แบบประเมินฯ
        - กรณีการปรับระดับชั้นงาน
        - กรณีการเปลี่ยนสายงาน
    เอกสารแนบท้าย 5 รายชื่อสำนักงานเกษตรจังหวัด

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งลูกจ้างประจำ กรมส่งเสริมการเกษตร

หนังสือ/ระเบียบกระทรวงการคลัง

(ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อภารกิจการควบคุมการใช้จ่ายเงินของส่วนราชการ)

ว 77/58 การปรับบัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง
ว 47/58 การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ

ว 337/59 บัญชีกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ
                1. กลุ่มงานบริการพื้นฐาน
                2. กลุ่มงานสนับสนุน
                3. กลุ่มงานช่าง
                4. กลุ่มงานเทคนิคพิเศษ
    ว 38/53   บัญชีกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและอัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจำ
    ว 296/53 แก้ไขข้อคลาดเคลื่อน

   ว 46/61 บัญชีกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ระดับ 4 (ว 46/2561)
   ว 27/60 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ลูกจ้างประจำของส่วนราชการได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในแต่ละระดับ
          - รายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ลูกจ้างประจำของส่วนราชการได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่งในแต่ละระดับ
(เฉพาะสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกรมส่งเสริมการเกษตร)
            -  แผนภาพหลักเกณฑ์การให้ลูกจ้างประจำได้รับอัตราค่าจ้างประจำสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่งในแต่ละระดับ(เฉพาะสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกรมส่งเสริมการเกษตร)
            -  อัตราค่าจ้างขั้นสูงของลูกจ้างประจำ
            -  ตัวอย่างคำสั่ง ว27             - ตัวอย่างบัญชีปรับอัตรา ว27             - คำถาม - คำตอบ ว27
            - เอกสารประชุมชี้แจง/ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติหลักเกณฑ์และวิธีการให้ลูกจ้างประจำของส่วนราชการได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในแต่ละระดับ

ว 31/56 การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ลว 22 มี.ค. 56 
ว 73/55  การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ลว 19 ก.ค. 55
     บัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ

ว 44/54  การกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ - ขั้นสูง ของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
ว 36/54  การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ
ว 22/54  ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่
ว 83/53   การแต่งตั้งลูกจ้างประจำไปดำรงตำแหน่งใหม่
ว 46/47   ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนฯ
X
Loading