การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ

๑. แนวทางการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
ปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒)

         อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน รอบการประเมิน ครั้งที่ ๒ (๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) (ประเภทอำนวยการระดับสูง/วิชาการระดับเชี่ยวชาญ)
(ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลว ๑๐ ต.ค. ๖๒)

         รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมิน ครั้งที่ ๒ (๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) (ประเภทอำนวยการระดับสูง/วิชาการระดับเชี่ยวชาญ)
(ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลว ๒๕ ก.ย. ๖๒)

         อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน รอบการประเมิน ครั้งที่ ๒ (๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)
(ประเภทอำนวยการระดับต้น) (ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลว ๒๕ ก.ย. ๖๒)

         รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมิน ครั้งที่ ๒ (๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)
(ประเภทอำนวยการระดับต้น) (ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลว ๒๕ ก.ย. ๖๒)

         กรอบวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและวงเงินเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
         การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒) ส่วนกลาง
         การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒) ส่วนภูมิภาค
         ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ กรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๒)

         อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน รอบการประเมิน ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒) (ประเภทอำนวยการระดับสูง/วิชาการระดับเชี่ยวชาญ) (ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลว ๑๐ มิ.ย. ๖๒)
         รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมิน ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒) (ประเภทอำนวยการระดับสูง/วิชาการระดับเชี่ยวชาญ) (ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลว ๑๗ พ.ค. ๖๒)
         อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน รอบการประเมิน ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒) (ประเภทอำนวยการระดับต้น) (ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลว ๑๗ พ.ค. ๖๒)
         รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมิน ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒) (ประเภทอำนวยการระดับต้น) (ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลว ๑๗ พ.ค. ๖๒)
         ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ กรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
         การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหน่วยงานส่วนกลาง
         แผนปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหน่วยงานส่วนกลาง
         การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหน่วยงานส่วนภูมิภาค
         แผนปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหน่วยงานส่วนภูมิภาค

ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑

๒. คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร
         คำสั่งกรมฯ ที่ ๑๗๖/๕๓ ลว ๕ มี.ค. ๕๓ กำหนดหลักเกณฑ์วันลาหรือมาทำงานสาย
         คำสั่งกรมฯ ที่ ๒๐๔/๕๔ ลว ๙ มี.ค. ๕๔ มอบอำนาจด้านบริหารงานบุคคล (ลูกจ้างประจำ) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
         คำสั่งกรมฯ ที่ ๑๓๕๗/๔๖ ลว ๑๖ ธ.ค. ๔๖ มอบอำนาจด้านการบริหารงานบุคคลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ (ฉบับเดิม)

๓. ระเบียบ/หลักเกณฑ์ (คลิกรายละเอียด ...)
๔. ตัวอย่าง/แบบฟอร์ม (คลิกรายละเอียด ...)

๕. คู่มือการบันทึกตัวชี้วัดและสมรรถนะในระบบ DPIS

         คู่มือการบันทึกตัวชี้วัดและสมรรถนะในระบบ DPIS
         ปัญหาการบันทึกข้อมูลในระบบ DPIS ติดต่อ กลุ่มทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ
                 - คุณยุทธนา ชมโคกกรวด,
                 - คุณสุรเชษฐ์ โคตะมา
                   โทร. 02-5793699 ,02-579-0121-7 ต่อ 224


การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ

การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ
การปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ
เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)

กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ๒
กองการเจ้าหน้าที่
02-5793894, 02-5797519
หรือ 02-579-0121-7 ต่อ 266, 267

X
Loading