การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1002/ว 1348 ลว 4 พ.ย. 58 เรื่อง การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการบรรจุใหม่

หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1002/ว 374 ลว 25 มี.ค. 58
เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการเรื่องการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2553
 
สำหรับส่วนภูมิภาค
หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1002/ว 796 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2553 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
กรมส่งเสริมการเกษตร
 
หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1002/ว 796 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2553 เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
กรมส่งเสริมการเกษตร
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำเนาคำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 578/2553 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2553 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เอกสาร Arobat
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบมอบหมายงานการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ เอกสาร Arobat เอกสาร Word
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ เอกสาร Arobat เอกสาร Word
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 แบบบันทึกผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (สำหรับผู้ดูแลการทดลองฯ) เอกสาร Arobat เอกสาร Word (24/03/64)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (สำหรับผู้บังคับบัญชา) เอกสาร Arobat เอกสาร Word
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ(สำหรับคณะกรรมการฯ) เอกสาร Arobat เอกสาร Word
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 แบบรายงานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติิหน้าที่ราชการ(สำหรับประธานกรรมการฯ) เอกสาร Arobat เอกสาร Word
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 รายละเอียดการฝึกประสบการณ์ของผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ เอกสาร Arobat
แบบรายงานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติิหน้าที่ราชการ (สำหรับประธานกรรมการฯ)
กรณีขยายเวลาการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเอกสาร Arobat เอกสาร Word
 
สำหรับส่วนกลาง (สำนัก/กอง/เขต/ศูนย์)
แบบมอบหมายงานการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ เอกสาร Arobat เอกสาร Word
แบบบันทึกผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (สำหรับผู้ดูแลการทดลองฯ) เอกสาร Arobat เอกสาร Word
แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (สำหรับผู้บังคับบัญชา) เอกสาร Arobat เอกสาร Word
แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (สำหรับคณะกรรมการฯ) เอกสาร Arobat เอกสาร Word
แบบรายงานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติิหน้าที่ราชการ (สำหรับประธานกรรมการฯ) เอกสาร Arobat เอกสาร Word
แบบรายงานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติิหน้าที่ราชการ (สำหรับประธานกรรมการฯ)
กรณีขยายเวลาการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเอกสาร Arobat เอกสาร Word
 
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
 
เอกสารการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ppt) 26/6/63
แนวทางในการดำเนินการจัดปฐมนิเทศ (กรณีกรมฯ มอบหมายให้สำนักงานเกษตรจังหวัดหรือหน่วยงานต้นสังกัด
ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เป็นผู้ดำเนินการจัดปฐมนิเทศ
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2553
คู่มือดำเนินการเรื่อง การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
เป็นคู่มือดำเนินการที่ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2553 ออกตามความในมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกฏ ก.พ. ฉบับเก่า (สำหรับผู้ที่บรรจุก่อนวันที่ 2 มิ.ย.53) คลิ๊กที่นี่!
X
Loading