การจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัด
เกณฑ์การให้คะแนนผลการปฏิบัติราชการ และสมรรถนะ
ปี 2560

การประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2560    
  หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1002/ว 744 ลว 29 พ.ค. 60 เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2560

       1. ผู้อำนวยการกอง/สำนัก/เขต
       1.1 แบบบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
       1.2 ตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
       1.3 แบบฟอร์มประกอบตัวชี้วัดที่ 5.5. มาตรฐานการปฏิบัติงาน
       2. เกษตรจังหวัด
       2.1 แบบบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
       2.2 ตัวชี้วัด และเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
       2.3 แบบประเมินและให้ความเห็นของผู้ว่าฯ
       2.4 รายละเอียดรูปเล่มเอกสารสรุปผลการดำเนินงาน-ศพก
       2.5 ประเด็นถอดบทเรียน-ศพก
 
 
กฏ/ระเบียบ/องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง    
    สำเนาหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/
       ว20 ลว 3 ก.ย. 52
 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2560   
  ด่วนที่สุด หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1002/ว 231 ลว 17 ก.พ. 60 เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2560

       1. ผู้อำนวยการกอง/สำนัก/เขต
       1.1 แบบบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
       1.2 ตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
       2. เกษตรจังหวัด
       2.1 แบบบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
       2.2 ตัวชี้วัด และเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
       2.3 แบบประเมินและให้ความเห็นของผู้ว่าฯ
       2.4 แบบรายงาน ศพก. ประกอบตัวชี้วัดข้อ 2.1
       2.5 เอกสารแนบตัวชี้วัดที่-2.5.3
 
 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2559
การประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2558
การประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2557

กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง
02-579-9520

X
Loading