การจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัด
เกณฑ์การให้คะแนนผลการปฏิบัติราชการ และสมรรถนะ
ปี 2561

หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1002/ว 964 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2561 เรื่อง การปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดของเกษตรจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่ 2

การประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2561    
  หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1002/ว 681 ลว 1 มิ.ย. 61 เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 2

       1. ผู้อำนวยการกอง/สำนัก/เขต
       1.1 แบบบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
       1.2 ตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
       2. เกษตรจังหวัด
       2.1 แบบบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ (26 มิ.ย. 61)
       2.2 ตัวชี้วัด และเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (26 มิ.ย. 61)
       2.3 แบบประเมินและให้ความเห็นของผู้ว่าฯ
 
 
กฏ/ระเบียบ/องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง    
    สำเนาหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/
       ว20 ลว 3 ก.ย. 52
           -  พจนานุกรมสมรรถนะตามที่                       ก.พ. กำหนด
 

หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1002/ว 233 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง การยกเลิกตัวชี้วัดที่ 2.3.2 ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี 2561 รอบที่ 1

การประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2561   
  หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1002/ว 16 ลว 4 ม.ค. 61 เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 1

       1. ผู้อำนวยการกอง/สำนัก/เขต
       1.1 แบบบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
       1.2 ตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
       1.3 เอกสารประกอบตัวชี้วัดที่-2.3.2
       2. เกษตรจังหวัด
       2.1 แบบบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
       2.2 ตัวชี้วัด และเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
       2.3 แบบประเมินและให้ความเห็นของผู้ว่าฯ
       2.4 2.4-เอกสารประกอบตัวชี้วัดที่-2.1
       2.5 เอกสารประกอบตัวชี้วัดที่-2.2.1
 
 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2560
การประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2559
การประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2558
การประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2557

กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง
02-579-9520


X
Loading