การเสริมสร้างและการดำเนินการทางวินัย

คำสั่งมอบอำนาจ/มอบหมายการปฏิบัติราชการ

คำสั่งมอบอำนาจ กรมส่งเสริมการเกษตร

คำสั่งมอบอำนาจ/มอบหมายการปฏิบัติราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คำสั่งมอบอำนาจ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คำสั่งมอบอำนาจ สำนักนายกรัฐมนตรี


คู่มือการสืบสวน หรือพิจารณาในเบื้องต้น

คู่มือการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้น จัดทำโดยกลุ่มวินัย กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร พ.ศ. ๒๕๖๕


พ.ร.บ./กฎระเบียบ/ข้อบังคับ/คำสั่งมอบอำนาจ

แบบคำสั่งตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖
หารือแนวทางการดำเนินการทางวินัย (ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๘๘ ลว ๗ ก.พ. ๖๓ )
แจ้งประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เรื่อง แบบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน พ.ศ. 2563

พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒
ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยวิธีการออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ๒๕๓๙
แบบตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖(หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๓ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗)
กฏ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖
การบังคับใช้กฏหมายอาญาอิสลามในบรูไนดารุสซาราม
คู่มือการปฏิบัติงาน
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตร พ.ศ. 2553
กฏ ก.พ.ค. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 2551
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ระเบียบ กพต.
พระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา 80 พรรษา พ.ศ. 2550
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
มอบอำนาจการบริหารงานบุคคล(ลูกจ้างประจำ)ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (คำสั่งกรม ที่ ๒๖๒/๕๔ ลว ๓๐ มี.ค. ๕๔)
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ ปี ๒๕๔๗
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2553
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537
ประมวลจริยธรรมและจรรยาข้าราชการพลเรือน จริยธรรมข้าราชการพลเรือน

กลุ่มวินัย
02 940 6056

X
Loading