หน้าที่ความรับผิดชอบรายตำแหน่งตามโครงสร้างการแบ่งงานภายในของกรมส่งเสริมการเกษตร

หน้าที่ความรับผิดชอบแต่ละตำแหน่ง ตามโครงสร้างการแบ่งงานภายในของส่วนราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2557

 

1. กรมส่งเสริมการเกษตร
2. กลุ่มตรวจสอบภายใน
3. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
4. สำนักงานเลขานุการกรม
5. กองการเจ้าหน้าที่
6. กองคลัง
7. กองแผนงาน
8. กองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ
9. กองพัฒนาเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
10. กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
11. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
12. สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร
13. สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 - 6
14. สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
15. สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร
16. สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
17. สำนักงานเกษตรจังหวัด
18. สำนักงานเกษตรอำเภอ

  เอกสารทั้งหมด

แบบบรรยาย ลักษณะงานตำแหน่ง Zoning

X
Loading