การจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัด
เกณฑ์การให้คะแนนผลการปฏิบัติราชการ และสมรรถนะ
ปี ๒๕๖๒

การประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒    
  หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๘๐๗ ลว ๒๗ มิ.ย. ๖๒ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รอบที่ ๒

       ๑. ผู้อำนวยการกอง/สำนัก/เขต
       ๑.๑ แบบบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
       ๑.๒ ตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

       ๒. เกษตรจังหวัด
       ๒.๑ แบบบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ (แก้ไข ๐๒/๐๗/๖๒)
       ๒.๒ ตัวชี้วัด และเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (แก้ไข ๑๐/๐๗/๖๒)
       ๒.๓ แบบประเมินและให้ความเห็นของผู้ว่าฯ
       ๒.๔ แบบสรุปผลตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนa
              การประเมินผลการปฏิบัติราชการ(สำนักงานเกษตรอำเภอ)


การประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒    
  หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๑๒๙ ลว ๒๙ ม.ค. ๖๒ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รอบที่ ๑

       ๑. ผู้อำนวยการกอง/สำนัก/เขต
       ๑.๑ แบบบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
       ๑.๒ ตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
       ๑.๓ แบบฟอร์มแผน-ผลตัวชี้วัด (แก้ไข ๐๔/๐๒/๖๒)
       ๒. เกษตรจังหวัด
       ๒.๑ แบบบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ (แก้ไข ๐๕/๐๒/๖๒)
       ๒.๒ ตัวชี้วัด และเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (แก้ไข ๐๕/๐๒/๖๒)
       ๒.๓ แบบประเมินและให้ความเห็นของผู้ว่าฯ
 
 
กฏ/ระเบียบ/องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง    
    สำเนาหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/
       ว20 ลว 3 ก.ย. 52
 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
การประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
การประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
การประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
การประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗

กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง
02-579-9520

X
Loading