การจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัด
เกณฑ์การให้คะแนนผลการปฏิบัติราชการ และสมรรถนะ
ปี ๒๕๖๓

การประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓    
  หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๙๐๕ ลว ๓๐ มิ.ย. ๖๓ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบที่ ๒

       ๑. ผู้อำนวยการกอง/สำนัก
       ๑.๑ แบบบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
       ๑.๒ ตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
       ๒. ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
       ๒.๑ แบบบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
       ๒.๒ ตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
       ๓. เกษตรจังหวัด
       ๓.๑ แบบบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
       ๓.๒ ตัวชี้วัด และเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (แก้ไข ๑๔/๐๗/๖๓)
       ๓.๓ แบบประเมินและให้ความเห็นของผู้ว่าฯ

การประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓    
  หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๓๔ ลว ๑๐ ม.ค. ๖๓ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบที่ ๑

       ๑. ผู้อำนวยการกอง/สำนัก/เขต
       ๑.๑ แบบบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ (แก้ไข ๑๕/๐๑/๖๓)
       ๑.๒ ตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ(แก้ไข ๒๘/๐๑/๖๓)
       ๒. เกษตรจังหวัด
       ๒.๑ แบบบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
       ๒.๒ ตัวชี้วัด และเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ(แก้ไข ๒๘/๐๑/๖๓)
       ๒.๓ แบบประเมินและให้ความเห็นของผู้ว่าฯ
 
 
กฏ/ระเบียบ/องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง    
    สำเนาหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/
       ว20 ลว 3 ก.ย. 52
 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
การประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
การประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
การประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
การประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
การประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗

กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง
02-579-9520

X
Loading