การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ

๑. แนวทางการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
ปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔)

         อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน รอบการประเมิน ครั้งที่ ๒ (๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)
ประเภทอำนวยการระดับสูง และประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ

         รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมิน ครั้งที่ ๒ (๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)
ประเภทอำนวยการระดับสูง และประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ

         อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน รอบการประเมิน ครั้งที่ ๒ (๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)
ประเภทอำนวยการระดับต้น

         รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมิน ครั้งที่ ๒ (๑ เมษายน - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)
ประเภทอำนวยการระดับต้น

         หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๑๒๘๕ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔) (ส่วนกลาง)

         หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๑๒๘๖ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔) (ภูมิภาค)

ปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๔)

         อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือน รอบการประเมิน ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)
ประเภทอำนวยการระดับสูง และประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ

         รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมิน ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)
ประเภทอำนวยการระดับสูง และประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ

         อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนรอบการประเมิน ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)
ประเภทอำนวยการระดับต้น

         รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมิน ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)
ประเภทอำนวยการระดับต้น

         หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ
กรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

         หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๒๔๐ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ (๑ เมษายน ๒๕๖๔) (ส่วนกลาง)

         หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๒๔๐ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ (๑ เมษายน ๒๕๖๔) (ภูมิภาค)

ปี ๒๕๖๓
ปี ๒๕๖๒
ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑

๒. คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร
         คำสั่งกรมฯ ที่ ๑๗๖/๕๓ ลว ๕ มี.ค. ๕๓ กำหนดหลักเกณฑ์วันลาหรือมาทำงานสาย
         คำสั่งกรมฯ ที่ ๒๐๔/๕๔ ลว ๙ มี.ค. ๕๔ มอบอำนาจด้านบริหารงานบุคคล (ลูกจ้างประจำ) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
         คำสั่งกรมฯ ที่ ๑๓๕๗/๔๖ ลว ๑๖ ธ.ค. ๔๖ มอบอำนาจด้านการบริหารงานบุคคลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ (ฉบับเดิม)

๓. ระเบียบ/หลักเกณฑ์ (คลิกรายละเอียด ...)
๔. ตัวอย่าง/แบบฟอร์ม (คลิกรายละเอียด ...)

๕. คู่มือการบันทึกตัวชี้วัดและสมรรถนะในระบบ DPIS

         คู่มือการบันทึกตัวชี้วัดและสมรรถนะในระบบ DPIS
         ปัญหาการบันทึกข้อมูลในระบบ DPIS ติดต่อ กลุ่มทะเบียนประวัติและบำเหน็จความชอบ
                 - คุณยุทธนา ชมโคกกรวด,
                 - คุณสุรเชษฐ์ โคตะมา
                   โทร. 02-5793699 ,02-579-0121-7 ต่อ 224


การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ

การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ
การปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ
เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)

กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ๒
กองการเจ้าหน้าที่
02-5793894, 02-5797519
หรือ 02-579-0121-7 ต่อ 266, 267

X
Loading