การจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัด
เกณฑ์การให้คะแนนผลการปฏิบัติราชการ และสมรรถนะ
ปี ๒๕๖๔

การประเมินผลการปฏิบัติราชการครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔    
  หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๘๓๖ ลว ๗ มิ.ย. ๖๔ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔ รอบที่ ๒

       ๑. ผู้อำนวยการกอง/สำนัก
       ๑.๑ แบบบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
       ๑.๒ ตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
       ๒. ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
       ๒.๑ แบบบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
       ๒.๒ ตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
       ๓. เกษตรจังหวัด
       ๓.๑ แบบบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
       ๓.๒ ตัวชี้วัด และเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
       ๓.๓ แบบประเมินและให้ความเห็นของผู้ว่าฯ

การประเมินผลการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑    
  หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๔๙ ลว ๑๓ ม.ค. ๖๔ เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบที่ ๑

       ๑. ผู้อำนวยการกอง/สำนัก
       ๑.๑ แบบบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
       ๑.๒ ตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
       ๒. ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
       ๒.๑ แบบบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
       ๒.๒ ตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
       ๓. เกษตรจังหวัด
       ๓.๑ แบบบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
       ๓.๒ ตัวชี้วัด และเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
       ๓.๓ แบบประเมินและให้ความเห็นของผู้ว่าฯ

 
 
กฏ/ระเบียบ/องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง    
    สำเนาหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1012/
       ว20 ลว 3 ก.ย. 52
 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒
การประเมินผลการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒
การประเมินผลการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒
การประเมินผลการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒
การประเมินผลการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒
การประเมินผลการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒
การประเมินผลการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒

กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง
02-579-9520

X
Loading