โครงสร้างการแบ่งงานภายในของส่วนราชการ
กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พ.ศ. 2557


การจัดตำแหน่งข้าราชการตามโครงสร้างการแบ่งงานภายในของส่วนราชการ

หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1002/ว 112 ลว 16 ต.ค. 58 เรื่อง เอกสารโครงสร้างการแบ่งงานภายในตามกฏกระทรวงฯ ฉบับใหม่

เอกสารโครงสร้างการแบ่งงานภายในของส่วนราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2557

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกรมส่งเสริมการเกษตร ส่วนที่ 2 รายละเอียดการแบ่งส่วนราชการภายในกรมส่งเสริมการเกษตร

1. อำนาจหน้าที่ วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
2. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2557
3. รายละเอียดการจัดส่วนราชการกรมส่งเสริมการเกษตร
4. การแบ่งส่วนราชการภายในกรมส่งเสริมการเกษตร
5. สรุปอัตรากำลังข้าราชการ

ดาวน์โหลด

1. กรมส่งเสริมการเกษตร
2. กลุ่มตรวจสอบภายใน
3. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
4. สำนักงานเลขานุการกรม
5. กองการเจ้าหน้าที่
6. กองคลัง
7. กองแผนงาน
8. กองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ
9. กองพัฒนาเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
10. กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
11. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
12. สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร
13. สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 - 6
14. สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
15. สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร
16. สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
17. สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอ

เอกสารทั้งหมด

การกำหนดตำแหน่งลูกจ้างประจำตามโครงสร้างการแบ่งงานภายในของส่วนราชการ

คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 352/2559 ลว 31 มี.ค. 59 เรื่อง การแต่งตั้งลูกจ้างประจำตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการเกษตร


คำสั่งแต่งตั้ง ข้าราชการ ลูกจ้างประจำให้ดำรงตำแหน่งตาม
โครงสร้างกฏกระทรวงฯ พ.ศ. 2557 และโครงสร้างภายใน
กรมส่งเสริมการเกษตร

X
Loading