Welcome to your new Drupal website!

Please follow these steps to set up and start using your website:

  1. Configure your website Once logged in, visit the administration section, where you can customize and configure all aspects of your website.
  2. Enable additional functionality Next, visit the module list and enable features which suit your specific needs. You can find additional modules in the Drupal modules download section.
  3. Customize your website design To change the "look and feel" of your website, visit the themes section. You may choose from one of the included themes or download additional themes from the Drupal themes download section.
  4. Start posting content Finally, you can create content for your website. This message will disappear once you have promoted a post to the front page.

For more information, please refer to the help section, or the online Drupal handbooks. You may also post at the Drupal forum, or view the wide range of other support options available.

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565
(11/01/22)
การปฏิบัติงานของบุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่วันที่ 10 - 31 มกราคม 2565
(11/01/22)
คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 2076/2564 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2564 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวน 24 ราย (จากการชี้ตัวชพ.ตามประกาศกรมฯลว.14ธ.ค.64)
(07/01/22)
คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 2075/2564 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2564 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาราชการแทน จำนวน 4 ราย (จากการชี้ตัวชพ.ตามประกาศกรมฯลว.14ธ.ค.64)
(07/01/22)
คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 19/2565 ลงวันที่ 7 มกราคม 2565 เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 6 ราย (เกษตรจังหวัด อำนวยการต้น)
(07/01/22)
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(30/12/21)
ผลการออกรางวัลสลากกาชาด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2564
(29/12/21)
คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 2055/2564 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2564 เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 50 ราย (ย้ายและแต่งตั้งเกษตรอำเภอ หัวหน้าสำนักงาน ผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้ากลุ่ม (ระดับชำนาญการ))
(28/12/21)
การปฏิบัติงานของบุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ตั้งแต่วันที่ 4 - 15 มกราคม 2565
(27/12/21)
คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 1163/2564 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2564 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (เกษตรจังหวัดเชียงราย ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สสก.6 เชียงใหม่)
(24/12/21)
ขอให้ตรวจสอบข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัดที่จะครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
(22/12/21)
คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 1117/2564 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2564 ย้ายข้าราชการไปดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (เกษตรจังหวัด) จำนวน 17 ราย
(16/12/21)
ประกาศกองการเจ้าหน้าที่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในตำแหน่งบุคลากร เพิ่มเติม
(21/06/11)
ประกาศกองการเจ้าหน้าที่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินในตำแหน่งบุคลากร
(15/06/11)
ประกาศกรมฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ และเจ้าพนักงานธุรการ
(10/06/11)
ประกาศกรมฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ในตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ทั่วไป) และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ภาคใต้) กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
(09/06/11)
ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการของกรมส่งเสริมการเกษตร
(08/06/11)
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
(02/06/11)
ประกาศกองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งบุคลากร
(30/05/11)
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการของกรมส่งเสริมการเกษตร
(04/05/11)
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการของกรมส่งเสริมการเกษตร
(04/05/11)
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานของกรมส่งเสริมการเกษตร
(04/05/11)
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
(28/04/11)
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
(28/04/11)
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ รับโอนข้าราชการตามกฏหมายอื่นเพื่อมาบรรจุเป็นข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักสืบสวนคดีทุจริต ระดับปฏิบัติการ - ชำนาญการ จำนวน ๑๑ อ้ตรา
(27/03/23)
กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป มารับราชการในสังกัดกรมประมง จำนวน ๙ ตำแหน่ง (๑๒ อัตรา)
(27/03/23)
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ มารับราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานธุรการ และเจ้าพนักงานสถิติ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน ๘ อัตรา
(22/03/23)
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ มารับราชการสังกัดสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน ๑ อัตรา และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน ๑ อ้ตรา
(22/03/23)
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ มารับราชการสังกัดสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน ๒ อัตรา
(22/03/23)
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน ๑ อัตรา และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน ๑ อัตรา มารับราชการสังกัด สนข.
(21/03/23)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี ระดับปฏิบัติการ จำนวน ๒๐ อัตรา และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการระดับปฏิบัติงาน จำนวน ๒ อัตรา
(20/03/23)
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีความประสงค์รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ เพื่อปฏิบัติราชการที่สำนักยาและวัตถุเสพติด จำนวน ๑ อัตรา
(14/03/23)
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีความประสงค์รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ เพื่อปฏิบัติราชการที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๒ สงขลา จำนวน ๑ อัตรา
(14/03/23)
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีความประสงค์รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน เพื่อปฏิบัติราชการที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๐ อุบลราชธานี จำนวน ๑ อัตรา
(14/03/23)

X
Loading