Welcome to your new Drupal website!

Please follow these steps to set up and start using your website:

  1. Configure your website Once logged in, visit the administration section, where you can customize and configure all aspects of your website.
  2. Enable additional functionality Next, visit the module list and enable features which suit your specific needs. You can find additional modules in the Drupal modules download section.
  3. Customize your website design To change the "look and feel" of your website, visit the themes section. You may choose from one of the included themes or download additional themes from the Drupal themes download section.
  4. Start posting content Finally, you can create content for your website. This message will disappear once you have promoted a post to the front page.

For more information, please refer to the help section, or the online Drupal handbooks. You may also post at the Drupal forum, or view the wide range of other support options available.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอรับเงินช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ประสบภัยพิบัติ
(19/10/22)
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประสงค์รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๑ อัตรา
(18/10/22)
คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 1564/2565 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2565 เรื่อง ย้ายข้าราชการ และคำสั่ง ที่ 1594/2565 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2565 ยกเลิกคำสั่งย้ายข้าราชการเป็นการเฉพาะราย (กรณีการย้ายผู้ได้รับการชี้ตัว 1 ก.ย. 2565)
(16/10/22)
สำนักงาน ก.พ.ร. มีความประสงค์รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการหรือชำนาญการ จำนวน ๒ อัตรา และตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการหรือชำนาญการ จำนวน ๓ อัตรา และตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ จำนวน ๑ อัตรา
(12/10/22)
ด่วนที่สุด กษ 1002/ว 1314 ลว.10 ต.ค.65 แนวทางการปฏิบัติราชการที่รองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่
(10/10/22)
ประกาศรายชื่อบุคคลและหน่วยงานดีเด่น ประจำปี 2565
(06/10/22)
เสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2565 พร้อมผลงาน
(05/10/22)
ด่วนที่สุด หลักเกณฑ์และแนวทางสำหรับให้ข้าราชการพลเรือนสามัญปฏิบัติราชการในช่วงแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
(04/10/22)
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 30 กันยายน 2565 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองตำแหน่งประเภทอำนวยการ ของกรมส่งเสริมการเกษตร
(30/09/22)
ประกาศรายชื่อผู้ชนะเลิศการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายในร้านค้าสวัสดิการกรมส่งเสริมการเกษตร
(30/09/22)
ขอความกรุณาเสนอชื่อผู้สมควรเป็นนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ดีเด่น ประจำปี 2566
(27/09/22)
เชิญเสนอชื่อศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อพิจารณารับรางวัลมหิดลทยากร ประจำปี 2565
(27/09/22)
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลว.24 พ.ย.59 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ของกรมส่งเสริมการเกษตร
(24/11/16)
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด ด้านกฎหมาย
(22/11/16)
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลว.18 พ.ย.59 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
(18/11/16)
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลว 1 พ.ย. 59 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการและตำแหน่งนายช่างพิมพ์ปฏิบัติงาน
(01/11/16)
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลว 28 ต.ค. 59 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการของกรมส่งเสริมการเกษตร
(28/10/16)
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลว 18 ต.ค. 59 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
(18/10/16)
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลว 9 ก.ย. 59 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และตำแหน่งนายช่างพิมพ์ปฏิบัติงาน กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก
(09/09/16)
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลว 31 ส.ค. 59 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏบัติงาน ของกรมส่งเสริมการเกษตร
(01/09/16)
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลว 23 ส.ค. 59 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
(24/08/16)
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลว 24 ส.ค. 59 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการของกรมส่งเสริมการเกษตร
(24/08/16)
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลว 19 ส.ค. 59 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
(19/08/16)
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลว 11 ส.ค. 59 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ของกรมส่งเสริมการเกษตร
(11/08/16)
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ รับโอนข้าราชการตามกฏหมายอื่นเพื่อมาบรรจุเป็นข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักสืบสวนคดีทุจริต ระดับปฏิบัติการ - ชำนาญการ จำนวน ๑๑ อ้ตรา
(27/03/23)
กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป มารับราชการในสังกัดกรมประมง จำนวน ๙ ตำแหน่ง (๑๒ อัตรา)
(27/03/23)
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ มารับราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานธุรการ และเจ้าพนักงานสถิติ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน ๘ อัตรา
(22/03/23)
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ มารับราชการสังกัดสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน ๑ อัตรา และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน ๑ อ้ตรา
(22/03/23)
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ มารับราชการสังกัดสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน ๒ อัตรา
(22/03/23)
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน ๑ อัตรา และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน ๑ อัตรา มารับราชการสังกัด สนข.
(21/03/23)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี ระดับปฏิบัติการ จำนวน ๒๐ อัตรา และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการระดับปฏิบัติงาน จำนวน ๒ อัตรา
(20/03/23)
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีความประสงค์รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ เพื่อปฏิบัติราชการที่สำนักยาและวัตถุเสพติด จำนวน ๑ อัตรา
(14/03/23)
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีความประสงค์รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ เพื่อปฏิบัติราชการที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๒ สงขลา จำนวน ๑ อัตรา
(14/03/23)
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีความประสงค์รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน เพื่อปฏิบัติราชการที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๐ อุบลราชธานี จำนวน ๑ อัตรา
(14/03/23)

X
Loading