Welcome to your new Drupal website!

Please follow these steps to set up and start using your website:

  1. Configure your website Once logged in, visit the administration section, where you can customize and configure all aspects of your website.
  2. Enable additional functionality Next, visit the module list and enable features which suit your specific needs. You can find additional modules in the Drupal modules download section.
  3. Customize your website design To change the "look and feel" of your website, visit the themes section. You may choose from one of the included themes or download additional themes from the Drupal themes download section.
  4. Start posting content Finally, you can create content for your website. This message will disappear once you have promoted a post to the front page.

For more information, please refer to the help section, or the online Drupal handbooks. You may also post at the Drupal forum, or view the wide range of other support options available.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ที่ กษ 1002/ว 913 ลว 1 ส.ค. 54 เรื่อง ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด ประจำปี 2554
(02/08/11)
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตโครงการ ประชาชนชาวไทย ทำความดี บริจาคโลหิตถวายพ่อของแผ่นดิน
(02/08/11)
คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 746/2554 เรื่อง ย้ายข้าราชการ ประเภททั่วไป จำนวน 13 ราย ลว 1 ส.ค. 54 ขอให้จังหวัด Download หนัังสือนำส่งและสำเนาคำสั่งย้ายได้ที่นี่
(02/08/11)
ประกาศสอบราคากรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง การสอบราคาจ้างทำโล่การประกวดบุคคล องค์กร และสถาบันดีเด่น ปี 2554 ระดับจังหวัด จำนวน 270 โล่
(27/07/11)
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นขอแจ้งให้เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2554 มข.
(27/07/11)
คำสั่งกรมฯ ที่ 681/2554 ลว 19 ก.ค. 54 เรื่อง ย้ายข้าราชการประเภทวิชาการ จำนวน 69 ราย (ตามคำร้องขอของตนเอง) ขอให้จังหวัด Download หนัังสือนำส่งและสำเนาคำสั่งย้ายได้ที่นี่
(26/07/11)
แจ้งการหักชำระเงินการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมการเกษตร
(26/07/11)
หนังสือ ที่ กค 0406.5/ว 226 ลว 4 ก.ค. 54 เรื่อง ระเับียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2554
(25/07/11)
หนังสือ ที่ กค 0406.5/ว 192 ลว 14 มิ.ย. 54 เรื่องระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการขอรับและการจ่ายบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2554
(25/07/11)
แบบสำรวจข้อมูลการใช้กำลังคน ของสำนักงาน ก.พ.
(20/07/11)
การให้กู้เงินแก่ข้าราชการบำนาญโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดมาเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน
(14/07/11)
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (กรณีจังหวัดชายแดนใต้)
(11/07/11)
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ของกรมส่งเสริมการเกษตร
(22/03/22)
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้การคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ของกรมส่งเสริมการเกษตร
(22/03/22)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
(15/03/22)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
(15/03/22)
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประชาสัมพันธ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 4 อัตรา
(11/03/22)
การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ด้านโยธา) จำนวน 1 อัตรา
(23/02/22)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
(19/10/21)
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่
(19/09/21)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ ในตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่
(07/09/21)
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ของกรมส่งเสริมการเกษตร
(09/07/21)
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ของกรมส่งเสริมการเกษตร
(09/07/21)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
(28/06/21)
การให้กู้เงิน "โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ Q3 ปี 2565" ของธนาคารอาคารสงเคราะห์
(27/06/22)
โครงการสินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ "สวัสดิการสู้ภัยโควิด" ของธนาคารออมสิน
(04/02/22)
การให้กู้เงิน "โครงการบ้าน ธอส. - กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยครั้งที่ 15"
(05/01/22)
สมาชิก กบข. เปลี่ยนคำนำหน้า ชื่อ-สกุล ต้องทำอย่างไร
(15/12/21)
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ขอให้ข้าราชการที่ได้กลับเข้ารับราชการใหม่แจ้งข้อมูลให้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการโดยด่วน
(31/05/21)
ธอส. ประชาสัมพันธ์การให้กู้เงิน "โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2564"
(04/02/21)
ธอส. ขอประชาสัมพันธ์ ลูกค้า ธอส. ผ่อนดีมีเฮ ชำระเงินกู้ผ่านแอป GHB ALL
(04/01/21)
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ขอให้แจ้งข้อมูลการกลับเข้ารับราชการใหม่
(21/09/20)
การให้กู้เงิน "โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2563"
(05/08/20)
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดให้มีแผนการลงทุน การเลือกแผนการลงทุน การให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกแผนการลงทุน และการเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน พ.ศ.๒๕๖๓ (กบข.)
(16/04/20)

X
Loading