Welcome to your new Drupal website!

Please follow these steps to set up and start using your website:

  1. Configure your website Once logged in, visit the administration section, where you can customize and configure all aspects of your website.
  2. Enable additional functionality Next, visit the module list and enable features which suit your specific needs. You can find additional modules in the Drupal modules download section.
  3. Customize your website design To change the "look and feel" of your website, visit the themes section. You may choose from one of the included themes or download additional themes from the Drupal themes download section.
  4. Start posting content Finally, you can create content for your website. This message will disappear once you have promoted a post to the front page.

For more information, please refer to the help section, or the online Drupal handbooks. You may also post at the Drupal forum, or view the wide range of other support options available.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
(06/09/11)
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
(06/09/11)
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญในกรมส่งเสริมการเกษตร
(03/09/11)
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 2 (วันที่ 1 ตุลาคม 2554)
(02/09/11)
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (กรณีจังหวัดชายแดนใต้) ลว 29 ส.ค. 54
(02/09/11)
ขอเชิญร่วมพิธีประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2554
(02/09/11)
การจัดประชุมสัมมนาโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ร.บ. 40 ปี 2554
(01/09/11)
ธนาคารออมสินแจ้งเปลี่ยนแปลงตำแหน่งผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือผ่านสิทธิและรับรองเงินเดือน และหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อ
(26/08/11)
แก้ไขประกาศรายชื่อข้าราชการที่ได้รับอนุมัติให้ลาออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ออกจากราชการวันที่ 1 ตุลาคม 2554)
(25/08/11)
สำรวจความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของกรมส่งเสริมการเกษตร
(24/08/11)
ขอความอนุเคราะห์ในการจำหน่ายใบสมัครและเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "ศาลปกครอง เดิน - วิ่ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554"
(22/08/11)
แบบและวิธีการในการแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดลูกจ้างประจำ
(22/08/11)
ขอนำส่งโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ "โครงการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ กรุงศรี ออโต้ ลิส เพื่อสมาชิก"
(17/08/11)
ประกาศกรมฯ เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อพิจารณาเข้ารับทุนต่างประเทศ (ศึกษาและฝึกอบรม) ปี ๒๕๕๔ (กำหนดส่งใบสมัครและค่าธรรมเนียมการทดสอบให้ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กองแผนงาน ภายในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๔)
(15/08/11)
คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 776/2554 เรื่องย้ายข้าราชการ ลว 10 ส.ค. 54
(10/08/11)
คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 733/2554 เรื่อง ปรับอัตราค่าตอบแทนพนักงานราชการ ลว 1 ส.ค. 54
(08/08/11)
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ของกรมส่งเสริมการเกษตร
(22/03/19)
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลว.15 มี.ค.62 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
(15/03/19)
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ (ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มีนาคม - ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒)
(15/03/19)
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 16 พ.ย. 61 เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ของกรมส่งเสริมการเกษตร
(16/11/18)
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
(05/11/18)
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 13 กันยายน 2561 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านการถ่ายภาพและวีดิทัศน์)
(13/09/18)
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 5 กันยายน 2561 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ(ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 1 อัตรา)
(06/09/18)
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ในหน่วยงานส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร)
(17/08/18)
ประกาศกรม ลงวันที่ 26 ก.ค. 61 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมิน(ในหน่วยงานส่วนกลาง กทม)
(26/07/18)
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ในหน่วยงานส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร)
(10/07/18)
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 2 ก.ค. 61 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินฯ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ในหน่วยงานส่วนกลางกรุงเทพ)
(02/07/18)
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2561 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้และความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ในหน่วยงานส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร)
(29/06/18)
รายงานการประชุม คณะกรรมการสวัสดิการกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
(18/03/19)
ธนาคารออมสิน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาของบุคลากรที่ใช้สินเชื่อตามข้อตกลงการให้บริการสินเชื่อแก่ข้าราชการของกรมส่งเสริมการเกษตร
(12/03/19)
ขอแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่ใช้สิทธิการกู้เงินโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย (สวัสดิการไม่มีเงินฝาก) ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตรวจสอบสิทธิรหัสสวัสดิการ
(14/01/19)
กบข. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการจัดให้มีแผนการลงทุน การเลือกแผนการลงทุน การให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกแผนการลงทุน และการเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน และแจ้งเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มที่ใช้ติดต่อกับ กบข.
(20/12/18)
สารชมรมชาวส่งเสริมการเกษตรอาวุโส ฉบับประจำเดือนตุลาคม 2561
(29/10/18)
สารชมรมชาวส่งเสริมการเกษตรอาวุโส ฉบับประจำเดือนกันยายน 2561
(01/10/18)
สารชมรมชาวส่งเสริมการเกษตรอาวุโส ฉบับประจำเดือนสิงหาคม 2561
(06/09/18)
วารสาร กบข. ฉบับเดือนสิงหาคม 2561
(03/08/18)
ชมรมชาวส่งเสริมการเกษตรอาวุโส ขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่และข้าราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร สมัครเป็นสมาชิกชมรมฯ เพื่อร่วมกิจกรรมมากมาย รวมถึงทราบข้อมูลเกี่ยวกับการคลัง การฌาปนกิจ และสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร
(03/07/18)
วารสาร กบข. ฉบับเดือนเมษายน 2561
(07/05/18)
สารชมรมชาวส่งเสริมการเกษตรอาวุโส ฉบับประจำเดือนเมษายน 2561
(26/04/18)
สารชมรมชาวส่งเสริมการเกษตรอาวุโส ฉบับประจำเดือนมีนาคม 2561
(27/03/18)
วารสาร กบข. ฉบับเดือนมีนาคม 2561
(21/03/18)
วิดีทัศน์การบริหารเงินลงทุนของสมาชิก กบข.
(21/03/18)
สารชมรมชาวส่งเสริมการเกษตรอาวุโส ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
(26/02/18)
หนังสือ ช.ส.อ. ที่ 1/2561 ขอปรับเปลี่ยนตัวบุคคลเป็นคณะกรรมการชมรมชาวส่งเสริมการเกษตรอาวุโส
(26/02/18)
X
Loading