Welcome to your new Drupal website!

Please follow these steps to set up and start using your website:

  1. Configure your website Once logged in, visit the administration section, where you can customize and configure all aspects of your website.
  2. Enable additional functionality Next, visit the module list and enable features which suit your specific needs. You can find additional modules in the Drupal modules download section.
  3. Customize your website design To change the "look and feel" of your website, visit the themes section. You may choose from one of the included themes or download additional themes from the Drupal themes download section.
  4. Start posting content Finally, you can create content for your website. This message will disappear once you have promoted a post to the front page.

For more information, please refer to the help section, or the online Drupal handbooks. You may also post at the Drupal forum, or view the wide range of other support options available.

ข่าวประชาสัมพันธ์

การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 33 ตำแหน่ง
(26/07/12)
การย้ายข้าราชการข้ามหน่วยงาน
(25/07/12)
หนังสือ ที่ กษ 1002/ว865 เีรื่อง เร่งรัดการจัดส่งสำเนาคำสั่งและไฟล์เลื่อนเงินเดือน รอบวันที่ 1 เมษายน 2555
(24/07/12)
หนังสือ ที่ กษ 1002/ว 843 เรื่อง แจ้งรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร
(24/07/12)
หนังสือ ที่ กษ 0202/ว 3832 เรื่อง การจัดสวัสดิการอาวุธปืนให้แก่ข้าราชการ
(23/07/12)
ขอแจ้งเปลี่ยนแบบขอรับเงินคืน กบข.
(19/07/12)
ขอแจ้งเรื่อง ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จำกัด ประจำปี 2555
(17/07/12)
การสั่งจองเสื้อตราสัญลักษณ์กรมส่งเสริมการเกษตร
(12/07/12)
การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระัดับชำนาญการ จำนวน 32 ตำแหน่ง (ตำแหน่งในพื้นที่ทั่วไป 26 ตำแหน่ง และตำแหน่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ 6 ตำแหน่ง)
(04/07/12)
หนังสือ ที่ กษ 1002/ว 764 เรื่อง ขอสงวนตำแหน่งเพื่อนำมายุบเลิกปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น (ปรับปรุง)
(02/07/12)
การดำเนินการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ปีงบประมาณ 2556 ออก ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ของกรมส่งเสริมการเกษตร
(28/06/12)
ขอความร่วมมือจำหน่ายดอกมะลิื ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ปี 2555
(28/06/12)
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ของกรมส่งเสริมการเกษตร
(22/03/22)
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้การคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ของกรมส่งเสริมการเกษตร
(22/03/22)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
(15/03/22)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
(15/03/22)
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประชาสัมพันธ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 4 อัตรา
(11/03/22)
การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ด้านโยธา) จำนวน 1 อัตรา
(23/02/22)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
(19/10/21)
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่
(19/09/21)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ ในตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่
(07/09/21)
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ของกรมส่งเสริมการเกษตร
(09/07/21)
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ของกรมส่งเสริมการเกษตร
(09/07/21)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
(28/06/21)
การให้กู้เงิน "โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ Q3 ปี 2565" ของธนาคารอาคารสงเคราะห์
(27/06/22)
โครงการสินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ "สวัสดิการสู้ภัยโควิด" ของธนาคารออมสิน
(04/02/22)
การให้กู้เงิน "โครงการบ้าน ธอส. - กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยครั้งที่ 15"
(05/01/22)
สมาชิก กบข. เปลี่ยนคำนำหน้า ชื่อ-สกุล ต้องทำอย่างไร
(15/12/21)
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ขอให้ข้าราชการที่ได้กลับเข้ารับราชการใหม่แจ้งข้อมูลให้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการโดยด่วน
(31/05/21)
ธอส. ประชาสัมพันธ์การให้กู้เงิน "โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2564"
(04/02/21)
ธอส. ขอประชาสัมพันธ์ ลูกค้า ธอส. ผ่อนดีมีเฮ ชำระเงินกู้ผ่านแอป GHB ALL
(04/01/21)
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ขอให้แจ้งข้อมูลการกลับเข้ารับราชการใหม่
(21/09/20)
การให้กู้เงิน "โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2563"
(05/08/20)
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดให้มีแผนการลงทุน การเลือกแผนการลงทุน การให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกแผนการลงทุน และการเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน พ.ศ.๒๕๖๓ (กบข.)
(16/04/20)

X
Loading