คลังข้อมูลบุคคลหน่วยงานดีเด่น

ตามติดชีวิตนักส่งเสริมการเกษตรดีเด่น 2559

 
นักส่งเสริมการเกษตร ส่วนกลางดีเด่น

ปี ๒๕๖๐ นางสาววิรมณ ปรางทอง
ปี ๒๕๕๙ นายวุฒิศักดิ์ เพชรมีศรี
ปี ๒๕๕๘ นายประเมิน พุทธมาตย์

นักส่งเสริมการเกษตร ประจำจังหวัดดีเด่น

ปี ๒๕๖๑ นางสาวจันทราพร ประธาน
ปี ๒๕๖๐ นายมานพ โปษยาอนุวัฒร์
ปี ๒๕๕๙ นางสาวอรนุช เกษสัญชัย
ปี ๒๕๕๘ นายโพยม ศรวิชัย
ปี ๒๕๕๗ นายสมนึก ปลอดทอง

นักส่งเสริมการเกษตร ประจำอำเภอดีเด่น

ปี ๒๕๖๑ นายวีระ สมัตถะ
ปี ๒๕๖๐ นางยุพวัลย์ ชมชื่นดี
ปี ๒๕๕๘ นายทองดี หาญใจ
ปี ๒๕๕๗ นายประภาส สานอูป

นักส่งเสริมการเกษตร ประจำตำบลดีเด่น

ปี ๒๕๖๒ นายสุระวิทย์ ปัญญา
ปี ๒๕๖๑ นายชัยยุทธ พุทธิจุน
ปี ๒๕๖๐ นายปรเมศวร์ วีระโสภณ
ปี ๒๕๕๙ นางอรอนงค์ เสียงหวาน
             นางสาวณัฐสุรางค์ กฤษฎาเรืองศรี (ภารณี)
ปี ๒๕๕๘ นางสาวไหมอุมา บัวแก้ว
ปี ๒๕๕๗ นางสมหวัง โพธิราช

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสนับสนุนดีเด่น

ปี ๒๕๖๑ นางพนิดา อุ่นกันทา

X
Loading