คลังข้อมูลบุคคลหน่วยงานดีเด่น

ตามติดชีวิตนักส่งเสริมการเกษตรดีเด่น 2559

 
นักส่งเสริมการเกษตร ส่วนกลางดีเด่น

ปี 2560 นางสาววิรมณ ปรางทอง
ปี 2559 นายวุฒิศักดิ์ เพชรมีศรี
ปี 2558 นายประเมิน พุทธมาตย์

นักส่งเสริมการเกษตร ประจำจังหวัดดีเด่น

ปี 2560 นายมานพ โปษยาอนุวัฒร์
ปี 2559 นางสาวอรนุช เกษสัญชัย
ปี 2558 นายโพยม ศรวิชัย
ปี 2557 นายสมนึก ปลอดทอง

นักส่งเสริมการเกษตร ประจำอำเภอดีเด่น

ปี 2560 นางยุพวัลย์ ชมชื่นดี
ปี 2558 นายทองดี หาญใจ
ปี 2557 นายประภาส สานอูป

นักส่งเสริมการเกษตร ประจำตำบลดีเด่น

ปี 2560 นายปรเมศวร์ วีระโสภณ
ปี 2559 นางอรอนงค์ เสียงหวาน
           นางสาวณัฐสุรางค์ กฤษฎาเรืองศรี (ภารณี)
ปี 2558 นางสาวไหมอุมา บัวแก้ว
ปี 2557 นางสมหวัง โพธิราช

X
Loading